La factura de l'aigua

La factura de l’aigua es compon dels següents conceptes:

Subministrament d’aigua
Cànon de l’aigua
TMTR (Taxa metropolitana de tractament de residus municipals)
IVA
El Subministrament d’aigua inclou una part fixa, anomenada quota de servei, que es paga en concepte de disponibilitat del servei i una part variable en concepte del consum realitzat. El consum es divideix en diversos trams de preu ascendent.

El cànon de l’aigua és una taxa proporcional al consum, que serveix per a contribuir als costos dels serveis del cicle de l'aigua (infraestructures, captació, depuradores, etc.). L'aigua consumida es llança com a aigua bruta abocada, que cal tractar amb posterioritat. Es divideix en trams de consum similars, de preu ascendent.

El TMTR no té relació amb el servei d'aigua, és una taxa per cobrir costos relacionats a la recollida selectiva i punts verds que s'inclou a la factura de l'aigua.

Més informació a Aigües de Barcelona: Conceptes de la factura

El consum d’aigua es divideix en diversos trams, de preu creixent, més gran com més gran és el consum. És una mesura per fomentar un consum responsable de l’aigua. Aquests trams s’han considerat per a unitats familiars de 3 membres.

El segon tram de consum és el considerat bàsic, 100 litres per persona i dia, que suposa 9000 l. (9 m3 ) al mes per a tres persones, 18 m3 per factura bimensual. 1000 l. = 1 m3

Si a l’habitatge conviuen més de 3 persones o si alguna té un grau de disminució superior al 75%, és possible demanar una ampliació dels trams de consum per adaptar-los a les necessitats reals. De no fer-ho estaríem pagant l'aigua més cara del que ens correspon.

Es gestiona a la companyia d’aigües o a l’Agencia Catalana de l’Aigua.

Taula resum de Trams, volums, ampliacions i bonificacions:

Volum de consum

en m3/bimestre

Trams del Consum

Ampliació de volum per persona (si més de 3)

Trams del Cànon

de 0 a 12  (bonificat)

1   

+ 4 m3

 

1 

+ de 12 a 18  (bàsic)

2     

+ 6 m3

+ de 18 a 30

3

+ 10 m3

2

+ de 30 a 36

4

+ 12 m3

3

+ de 36

5

 

4

 


Aigües de Barcelona i l’Agencia Catalana de l’Aigua han unificat els criteris d’aquestes bonificacions, de forma que queden vinculades en un sol tràmit.

La Tarifa Social inclou:

  • descompte del 25% a la quota de servei
  • descompte del 25% al preu de consum, només al seu primer tram, i si no se sobrepassa el segon tram, si en alguna facturació se supera aquest tram, no s’hi aplica la bonificació.

El Cànon social, aplica un preu reduït, només al seu primer tram i si no se sobrepassa aquest consum, si en alguna facturació es supera aquest tram, no s’hi aplica la bonificació.

El TMTR social suposa un descompte del 50% a la TMTR (Taxa Metropolitana Tractament Residus).

Es poden beneficiar els següents perfils:

  • Unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur
  • Perceptors de pensió mínima contributiva per incapacitat permanent
  • Perceptors de pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat (mínim 60 anys).
  • Perceptors d’altres pensions i ajuts.

A més, caldrà que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin unes quantitats màximes.

Més informació i gestió a l’Agencia Catalana de l’Aigua. (C/ Provença, 204. Barcelona)

Seg-social.es: Informació de pensions mínimes.


Ajut destinat a sufragar la despesa del subministrament d’aquest bé bàsic per persones i famílies en situació de precarietat econòmica.

L’ajut s’ha estimat per a facilitar l’accés al consum bàsic d’una família de 3 persones durant 4 mesos. Suposa un ajut de 58 € en futures factures, màxim 29 € per factura (a juny 2015).

S’ha de sol·licitar a través de Serveis Socials, Càritas o Creu Roja, justificant la situació econòmica familiar.

Més informació: Aigües de Barcelona